Náhodný obrázek

P1160651

KONTAKT

ZŠ a MŠ Horní Planá
Jiráskova 186
Horní Planá 382 26
IČO: 60084731
tel:  +420-380738121

skola@horniplana.cz 

datová schránka: ymj6u8d 

www.zshorniplana.cz

ZŘIZOVATEL

Město Horní Planá
Náměstí 54
Horní Planá 382 26
IČO: 00245895
tel:  +420-380724410
mu@horniplana.cz
www.horniplana.cz

Náš MŠ facebook

MŠ facebook

Klikněte pro zobrazení!

scio.cz

Zlatý certifikát společnosti Scio

Volební řádVolební řád školské rady

 

            Město Horní Planá podle § 167 odst. 2 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním,vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon) vydává volební řád školské rady při Základní škole Horní Planá.

 

Čl. I

Složení školské rady

 

1)     Školská rada je zřizována při základní škole podle ustanovení § 167 a následující školského zákona.

 

2)     Zřizovatel jmenuje třetinu členů školské rady.

 

3)     Třetinu členů školské rady volí zákonní zástupci nezletilých žáků. Za každého žáka 1 zákonný zástupce.

 

4)     Třetinu členů školské rady volí pedagogičtí pracovníci školy, dále jen „pedagogové“.

 

5)     Členem školské rady nemůže být ředitel školy.

 

Čl. II

Počet členů školské rady

 

Školská rada má 6 členů.

 

Čl. III

Příprava voleb

 

1)     Přípravu voleb v souladu s tímto volebním řádem zajišťuje ředitel školy, který může pro tento účel ustanovit z řad zákonných zástupců a pedagogů přípravný výbor, včetně jmenování jeho předsedy. Ředitel nebo přípravný výbor je dále jen „volební orgán“.

 

2)     Volební orgán zajišťuje :

-        přijímání návrhů kandidátů na člena ve školské radě,

-        hlasovací lístky pro volby členů školské rady,

-        formou zápisů eviduje všechny osoby oprávněné volit členy školské rady v obou skupinách,

-        zaznamenává výsledky hlasování,

-        vyhlašuje výsledky voleb do školské rady na veřejnosti přístupném místě ve škole,

-        zajišťuje zápis o provedení voleb.

 

3)     Volební orgán svolá samostatně shromáždění zákonných zástupců (podle uvážení i po skupinách, např. po třídách) a samostatně shromáždění pedagogů, na kterém :

-        oznámí konání voleb do školské rady, včetně oznámení způsobu volby, místa a času,

-        vyzve účastníky shromáždění k podání návrhů kandidátů na členy školské rady, včetně způsobu podávání těchto návrhů, místa a konečné lhůty k podání těchto návrhů,

-        oznámí datum a místo zveřejnění listiny kandidátů navržených zákonnými zástupci a kandidátů navržených pedagogy.

 

4)     Všechny tyto informace zveřejní volební orgán do 7 dnů po konání shromáždění ve škole na veřejnosti přístupném místě.

 

5)     Volební orgán zajistí hlasovací lístky zvlášť pro hlasování dle návrhu zákonných zástupců a dle návrhu pedagogů.

 

6)     Volební orgán vypracuje seznam voličů zvlášť zákonných zástupců a zvlášť pedagogů pro účel přehledu o účasti na hlasování.

 

7)     Volební orgán vyhlásí termín voleb nejpozději do 30 dnů ode dne konání shromáždění zákonných zástupců a ode dne shromáždění pedagogů. Tento termín nemusí být pro obě skupiny voličů totožný.

 

8)     Volební orgán zveřejní listiny kandidátů nejméně 15 dnů přede dnem konání voleb ve škole na veřejnosti přístupném místě.

 

Čl. IV

Volba členů školské rady

 

1)     Členy školské rady volí zákonní zástupci a pedagogové tajným hlasováním, tj. vhozením upraveného hlasovacího lístku do volební urny, zapečetěné razítkem školy.

 

2)     Jeden hlas zákonných zástupců odpovídá jednomu žáku školy nebo dvěma a více žákům, sourozencům žijícím ve společné domácnosti.

 

3)     Jeden hlas zákonných zástupců přísluší pouze jednomu ze zákonných zástupců jednoho žáka školy, nebo dvou a více žáků, sourozenců žijících ve společné domácnosti.

 

4)     Na hlasovacím lístku pro volby zákonných zástupců mohou být  zatrženi  pouze  

2 kandidáti a na hlasovacím lístku pro volbu pedagogů mohou být  zatrženi také pouze  

2 kandidáti. Je-li zatržen vyšší počet kandidátů posuzuje se hlasovací lístek jako neplatný.

 

5)     Na základě výsledků hlasování volební orgán sestaví pořadí kandidátů zvolených za členy ŠR.

 

6)     Za zvoleného člena jsou považování ti kandidáti, kteří získali největší počet hlasů. Při rovnosti hlasů se stanoví pořadí losem.

 

7)     Ostatní kandidáti, kteří nejsou na místech zvolených členů školské rady, se považují za náhradníky podle pořadí dle počtu získaných hlasů pro případ skončení mandátu zvoleného člena ve školské radě a stávají se tak následně platnými členy školské rady.

 

8)     V případě, že nejsou zvoleni náhradníci, provede volební orgán doplňovací volby dle tohoto volebního řádu.

 

9)     Volební orgán zpracuje Zápis o provedení a výsledcích voleb do školské rady     

a předá jej zřizovateli

 

Zápis obsahuje :

-        návrhy kandidátů na člena školské rady za obě skupiny,

-        počet zákonných zástupců a počet zúčastněných voličů za obě skupiny,

-        jména zvolených členů ŠR za obě skupiny, pořadí náhradníků,

-        jiné skutečnosti, které se vyskytly v průběhu voleb.

Zápis podepisuje ředitel školy.

 

Čl. V

Ustavení školské rady

 

1)     První zasedání školské rady svolává ředitel školy nejpozději do 30 dnů od vyhlášení výsledků voleb. V případě, že se volby do školské rady konají v měsíci červnu až srpnu, svolá ředitel první zasedání školské rady nejpozději do konce měsíce září. Každé další zasedání svolává předseda školské rady.

 

2)     Funkční období členů školské rady je tři roky.

 

3)     Členství ve školské radě je čestnou funkcí.

 

4)     Členství ve školské radě zaniká :

-        uplynutím funkčního období,

-        z důvodů uvedených v §167, odst. 9 Zákona 561/2004 Sb.,

-        úmrtím.

 

 

 

Čl. VI

Závěrečná ustanovení

 

1)     Školskou radu zřizuje rada města usnesením č.126                dne 9.11.2005

 

2)     Tento volební řád nabývá účinnosti dnem 10.11.2005