Náhodný obrázek

PICT2470

KONTAKT

ZŠ a MŠ Horní Planá
Jiráskova 186
Horní Planá 382 26
IČO: 60084731
tel:  +420-380738121

skola@horniplana.cz 

datová schránka: ymj6u8d 

www.zshorniplana.cz

ZŘIZOVATEL

Město Horní Planá
Náměstí 54
Horní Planá 382 26
IČO: 00245895
tel:  +420-380724410
mu@horniplana.cz
www.horniplana.cz

Náš MŠ facebook

MŠ facebook

Klikněte pro zobrazení!

scio.cz

Zlatý certifikát společnosti Scio

Moderní škola pro každého - Projekt EU OPVK 

ZŠ a MŠ Horní Planá

Operační program: CZ.1.07 OPVK

Číslo výzvy: 21

Prioritní osa 7.1 Počáteční vzdělávání

Oblast podpory: 7.1.4 Zlepšení podmínek pro vzdělávání v základních školách

Název projektu: Moderní škola pro každého / Modern school for everybody

Doba realizace: 1.9.2011 – 28.2.2014

Naše škola je jedinou základní školou v malém městě s nedostatečnou dopravní obslužností, proto je potřebné rozvíjet všechny všeobecně vzdělávací předměty.

Naši školu navštěvuje poměrně velká skupina žáků ze sociálně znevýhodněného prostředí, včetně dětí z dětského domova, abychom jim umožnili co nejvhodnějšímu začlenění do života školy, akcentujeme i v tomto projektu prvky inkluzívního vzdělávání. Pro zkvalitnění práce s třídními kolektivy a vytváření pozitivního sociálního klimatu jsme zařadili kurzy primární prevence, které mají omezovat rizikové chování našich žáků. Jedná se o zintenzivnění již probíhajících programů s jednotlivými třídními kolektivy, které se nám velmi osvědčily a které na naší škole již druhým rokem provádí okresní metodik prevence Mgr. Jakub Průcha.

Dalším krokem v tomto směru je nadstandardní rozdělení do skupin pro výuku cizího a českého jazyka. Pro zvýšení čtenářské gramotnosti považujeme za důležité v prvním až třetím ročníku rozdělit na jednu hodinu týdně výuku čtení na dvě skupiny, a to na žáky ze sociálně znevýhodněného prostředí nebo s poruchami učení, kteří potřebují procvičovat techniku čtení a druhou skupinu zdatnějších čtenářů nebo dětí mimořádně nadaných, která již bude zaměřena na čtení s porozuměním, vyhledávání informací a složitější práci s textem.

Zvýšit zájem žáků o čtenářskou a informační gramotnost chceme i vytvořením školního informačního centra – místa, kde budou mít žáci mimo vyučování přístup k počítačům, časopisům a knihám. Centrum bude poskytovat příležitost pro trávení volného času, jak žákům z málo podnětného prostředí, dojíždějícím žákům čekajícím na autobus či vlak domů nebo kroužky, tak místním dětem, kteří zde budou moci např. číst knihy ze žákovské knihovny.

V oblasti ICT hodláme především zlepšit vybavení naší školy IT technikou, která bude nejen v počítačové učebně, kterou jsme v tomto školním roce získali z projektu ROP, ale rozšířit prvky ICT i mimo ni. Aby mohli IT techniku všichni pedagogové aktivně používat ve své výuce, je nezbytnou podmínkou, aby k ní měli, co nejsnazší přístup, popřípadě s ní mohli pracovat i doma. Jako nejvhodnější řešení se nám jeví zakoupit pro každého pedagoga notebook, který bude moci používat, jak ve výuce, tak při tvorbě vlastních výukových materiálů. Bez toho, aby učitelé měli možnost se sami s IT technikou naučit pracovat, nedosáhneme jejího masivnějšího používání ve výuce a další nákup IT techniky by bez zajištění jejího využívání postrádal smysl.

Ve výuce přírodovědných předmětů se stále více snižuje počet praktických činností a ta se bez možnosti  využít moderních vzdělávacích prostředků postupně stává méně záživnou a pro žáky méně přitažlivou, proto považujeme za nutné zvýšit zájem žáků o přírodovědné předměty a zmodernizovat učebnu chemie a fyziky i způsob výuky. Ve vyučovacích hodinách budeme podporovat praktickou výuku a využívat moderní technologie. Pedagogové zkvalitní svou výuku přípravou vlastních prezentací na počítači a animací pokusů. Pro žáky s hlubším zájmem o přírodní vědy zařadíme volitelný předmět, který bude zaměřen především na praktické využití poznatků.

V oblasti cizích jazyků se naše škola nachází v přechodném období, kdy je němčina jako hlavní cizí jazyk postupně nahrazována angličtinou, což s sebou přináší i nutnost dalšího jazykového vzdělávání vyučujících. Ti se již několik let aktivně zapojili do projektu Brána jazyků a pravidelně 1x za 14 dnů dojíždí po vyučování do Českého Krumlova a účastní se jazykových kurzů, jejichž financování je zajištěno pouze do prosince 2011. Z projektu chceme rozvoj jejich jazykových kompetencí dále podpořit ročními jazykovými kurzy. Cílem je, v souladu s naším ŠVP, kde došlo k posílení hodin výuky cizího jazyka, získat dostatek pedagogů, kteří budou schopni anglický jazyk kvalitně vyučovat. Vzhledem k tomu, že jsme získali nadstandardně vybavenou jazykovou laboratoř využíváme i možnosti inovovat a zkvalitňovat jazykovou výuku právě vytvářením sad materiálů a metodických postupů pro její co nejefektivnější využívání.   

Klíčové aktivity se budou týkat  všech ročníků naší školy.

Všichni pedagogičtí pracovníci školy se zapojí do dalšího vzdělávání  v rámci projektu. Do individualizace a  inovace bude zapojena většina pedagogů. 

Úspěšnost celého projektu vyhodnotíme ověřováním znalostí žáků v oblasti informační gramotnosti a přírodních věd prostřednictvím testů. Dále pak provedeme zhodnocení projektu formou rozhovorů mezi učiteli zapojenými do projektu.

V Horní Plané dne 28.8.2011

Mgr. Milada Minaříková, zástupkyně ředitele ZŠ