Náhodný obrázek

PICT2470

KONTAKT

ZŠ a MŠ Horní Planá
Jiráskova 186
Horní Planá 382 26
IČO: 60084731
tel:  +420-380738121

skola@horniplana.cz 

datová schránka: ymj6u8d 

www.zshorniplana.cz

ZŘIZOVATEL

Město Horní Planá
Náměstí 54
Horní Planá 382 26
IČO: 00245895
tel:  +420-380724410
mu@horniplana.cz
www.horniplana.cz

Náš MŠ facebook

MŠ facebook

Klikněte pro zobrazení!

scio.cz

Zlatý certifikát společnosti Scio

3.11.2017 O LesíčkoviO Lesíčkovi - enviromentální představení

V pá­tek 3.11. za dět­mi do­ra­zi­li her­ci z Kar­lo­var­ské­ho hu­deb­ní­ho di­va­dla s po­hád­kou Jak Le­síč­ko­vi ule­tě­ly včel­ky do Ba­vor­ské­ho le­sa. Jed­na­lo se o hru, kte­rá dá­va­la ná­vod, jak správ­ně tří­dit oba­ly v do­mác­nos­ti. Le­sík, te­dy les­ní mu­ží­ček s če­pi­cí ze šiš­ky, se sta­ral o svůj Čes­ký les. V prů­bě­hu před­sta­ve­ní dě­ti po­moh­ly Le­síč­ko­vi na­pra­vit chy­by, ne­do­vo­li­ly zby­teč­ně ká­cet stro­my a za­klá­dat sklád­ky. Na­ši žáč­ci do­ká­za­li vy­jme­no­vat nejen bar­vy tří zá­klad­ních ty­pů kon­tej­ne­rů na tří­dě­ný od­pad, ale vzpo­mně­li si i na kon­tej­ne­ry na elek­tro­od­pad, tří­dě­ný tex­til a bi­o­od­pad. Slíbili, že se budou snažit odpad třídit, aby jim nenarostl prasečí ocásek.